Karmanyeva Adhikaraste,
Bhagavad Gita 2:47,
Swami Viditatmananda,
8 Classes,
2013