Mamekam Sharanam Vraja,
Bhagavad Gita 18:66,
Swami Viditatmananda,
8 Classes,
2014